Rezultati

Prikaz aktivnosti i rezultata ReFEEHS projekta u periodu 2015-2018

 

V modul programa kontinuirane edukacije – Unapređenje nastavničkih i mentorskih kompetencija za obrazovanje zdravstvenih profesionalaca

Poslednji modul programa kontinuirane edukacije održan je pod nazivom “Učenje upotrebom tehnologija”. Ovaj kurs izveden je na sva četiri Univerziteta u Srbiji (Univerzitet Beograd, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Nišu, Univerzitet u Kragujevcu) u periodu jun-septembar 2018. godine. Celokupnu dvodnevnu nastavu izveo je samostalno Asist Prof. Miloš Bajčetić (Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet).

Prvog dana prezentovane su osnove elektronskog učenja i odrzana radionica o kreiranju lekcija na moodle platformi. Drugog dana odrzana je radionica sa ciljem ovladavanja kreiranja e-testova.

Polaznici su pohadjanjem ovog kursa ovladali vestinama samostalnog kreiranja kompletnog on-line kursa.

Pogledajte galeriju fotografija:

Agendu mozete pogledati ovde.

 

III i IV modul programa kontinuirane edukacije – Unapređenje nastavničkih i mentorskih kompetencija za obrazovanje zdravstvenih profesionalaca

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 10. maja 2018. održan je treći susret u okviru programa Unapređenje nastavničkih i mentorskih kompetencija za obrazovanje zdravstvenih profesionalaca. Ovom prilikom održana su uvodna predavanje i radionice u okviru modula III “Nastava zdravstvenih nauka u akademskom kontekstu” i IV „Nastava i mentorski rad u kliničkom okruženju“.

Na početku susreta održana je diskusija o završnim zadacima iz drugog modula. Diskusiju su vodili vanr. prof. dr Lidija Radulović, Centar za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, doc. dr Vladeta Milin i doc. dr Milan Stančić, sa Katedre za didaktiku sa metodikom Odeljenja za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nakon uvodne diskusije održane su dve radionice koje su moderirali kolege sa Triniti Koledža u Dablinu, doc. dr Theo Ryan i prof. dr Martin Henman.  

Prva radionica bila je posvećena razvoju objektivnog strukturnog kliničkog ispitivanja (Objective Structured Clinical Examinations – OSCE). Doc. dr Theo Ryan predstavio je ovu metodu kao veoma značajnu ne samo za procenu kliničkih kompetencija, već i za razvoj i sticanje kompetencija kod studenata zdravstvenih nauka. Ciljevi radionice bili su:

  • Upoznavanje sa fazama razvoja slučajeva za OSCE: dizajn, revidiranje, validacija i pilotiranje slučaja;
  • Upoznavanje sa analitičkom skalom kao objektivnim alatom za procenu kliničkog znanja (predlog analitičke skale za slučaj sa radionice);
  • Upoznavanje sa skalom za procenu veština komunikacije kao objektivnim alatom za procenu veština komunikacije (primer skale za procenu veština komunikacije za slučaj sa radionice);
  • Upoznavanje sa značajem standardizacije „pacijenata“ koji će se koristiti za OSCE

Druga radionica bila je posvećena diskusiji o praktičnim aspekatima mentorstva tokom učenja u realnom radno okruženju. Kroz ovu radionicu iznet je značaj da se, i za studente i za mentore iz prakse, donesu uputstva koja sadrže preporuke šta se od studenata i mentora očekuje i šta oni treba da rade tokom nastave u realnom radnom okruženju. Kroz interaktivnu radionicu prof. Henman je izneo primere iskustava kolega sa Triniti koledža u Dablinu, a predstavio je i uputstva i standarde za realizaciju nastave u realnom radnom okruženju koji mogu biti od značajne pomoći za uspostavljanje sistema kvaliteta u obrazovanju zdravstvenih profesionalaca u Srbiji.  

 

Pogledajte galeriju fotografija:

 

Ovde mozete pogledati prezentacije:

Nadzor i nastava u kliničkom okruženju; praktični aspekti, Moderator: Profesor Martin Henman, Triniti Koledz Dablin

Razvoj nastavnićkih kometencija – razvoj OSKI metodologije, Moderator: Profesor Theo Ryan, Triniti Koledz Dablin

Agendu možete pogledati ovde.

 

II modul programa kontinuirane edukacije – Unapređenje nastavničkih i mentorskih kompetencija za obrazovanje zdravstvenih profesionalaca

 

Na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 13. i 14 aprila 2018. održan je drugi susret u okviru programa Unapređenje nastavničkih i mentorskih kompetencija za obrazovanje zdravstvenih profesionalaca. Ovom prilikom održana su uvodna predavanje i radionice u okviru modula “Učenje, podučavanje i procena znanja u oblasti zdravstvenih nauka”.

Predavanja i diskusiju vodili su vanr. prof. dr Lidija Radulović, Centar za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, doc. dr Vladeta Milin i doc. dr Milan Stančić, sa Katedre za didaktiku sa metodikom Odeljenja za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, doc dr Marina Odalović i prof. dr Jelena Parojčić sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Martin Henman sa Triniti koledža iz Dablina i Martin Popević sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Detaljan program modula mozete pogledati ovde.

Pogledajte galeriju fotografija:

 

Kontinuirana edukacija nastavnika i saradnika 

 

Tokom 2017. godine (u periodu od aprila do juna 2017) šest nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu uspešno je završilo on-line kurs „Essential Skills in Medical Education“ koji organizuje Association for Medical Education in Europe iz Dandija, Škotska (UK). Nastavnici i saradnici koji su pohađali ovaj kurs su: Emina Savić Milošević, Jelena Rakočević, Anđelka Isaković, Ivan Zaletel, Miloš Bajčetić i Sanja Despotović.

Njihove certifikate o završenoj edukaciji možete pogledati ovde:

Emina Savic Milosevic, Jelena Rakocevic, Andjelka Isakovic, Ivan Zaletel, Milos Bajcetic and Sanja Despotovic

Tokom 2017/2018 godine pet nastavnika sa Srpskih univerziteta uspešno je završilo poslediplomsku edukaciju “Medical Education” na Univerzitetu Dandi, Škotska (UK): Vesna Miletić, Marina Odalović, Dragana Lakić (Univerzitet u Beogradu), Dijana Stojanović (Univerzitet u Nišu), i Vladimir Živković (Univerzitet u Kragujevcu).

Njihove certifikate o završenoj edukaciji možete pogledati ovde:

Vesna Miletić, Marina Odalović, Dragana Lakić, Dijana Stojanović, and Vladimir Živković

 

Početak realizacije programa kontinuirane edukacije – Unapređenje nastavničkih i mentorskih kompetencija za obrazovanje zdravstvenih profesionalaca

 
Na Medicinskom fakulteta Univerziteta u Beogradu 16. marta 2018. zvanično je obeležen početak realizacije programa kontinuirane edukacije, koji je namenjen nastavnicima i saradnicima fakulteta zdravstvenih nauka, kao i zdravstvenim radnicima koji kao mentori iz prakse učestvuju u realizaciji studentske stručne prakse/kliničkog staža studenata zdravstvenih nauka.
 
Pozdravnu reč održali su akademik prof. dr Nebojša Lalić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Ljiljana Tasić, rukovodilac projekta ReFEEHS, i Ivana Živadinović, predstavnik nacionalne Erazmus+ kancelarije. Prof. dr Nada Kovačević, prorektor Univerziteta u Beogradu predstavila je program kontinuirane edukacije. Veliko interesovanje i pažnju prisutnih zavredilo je prvo uvodno predavanje u sam program edukacije, koje je održala prof. dr Snežana Medić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, na temu “Izazovi uloge univerzitetskog nastavnika”.
 

Predavanja i radionice u okviru Modula 1, sa temom “Razvoj i obezbeđenje kvaliteta studijskih programa zdravstvenih nauka”, nastavljene su sledećeg dana, 17. marta, u prostorijama Medicinskog fakulteta. Dat je i uvod u Modul 2: “Učenje, podučavanje i procena znanja u oblasti zdravstvenih nauka”, gde su polaznici kursa imali priliku da se upoznaju i diskutuju o teorijama, principima i stilovima učenja u obrazovanju zdravstvenih profesionalaca. Detaljnije informacije o sadržaju modula možete pronaći na linku. Predavači i moderatori radionice bili su vanr. prof. dr Lidija Radulović, Centar za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, doc. dr Vladeta Milin i doc. dr Milan Stančić, sa Katedre za didaktiku sa metodikom Odeljenja za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Pogledajte galeriju.

 

Realizacije nastave iz zajedničkog izbornog predmeta Interprofesionalno obrazovanje – Univerzitet u Novom Sadu

Univerzitet u Novom Sadu je zajednički izborni predmet realizovao u prolećnom semestru. Prof. dr Zoran Komazec je predstavio predmet studentima sva četiri studijska programa: medicine, farmacije, stomatologije i sestrinstva, a potom su radionice na kojima su razmatrani slučajevi iz Akutnog koronarnog sindroma, Dijabetesa i Gerijatrije održane u sledećim terminima: 22. maja, 26. maja i 5. juna 2018. godine. Studenti su međusobno komunicirali, učili jedni od drugih, kao i sa drugima, ukazujući na značaj svih zdravstvenih profesija u rešavanju kliničkog slučaja, a u cilju postizanja najveće dobrobiti za pacijenta.

Više fotografija sa održane nastave:

 

Početak realizacije nastave iz zajedničkog izbornog predmeta Inteprofesionalno obrazovanje na Univerzitetu u Nišu

Uvodni čas za zajednički izborni predmet Interprofesionalno obrazovanje održan je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu u četvrtak, 7. decembra 2017. godine. Prof. dr Vladmila Bojanić i doc. dr Aleksandra Catić Đorđević predstavile su predmet studentima sva četiri studijska programa: medicine, farmacije, stomatologije i sestrinstva, kao i način realizacije nastave. Prva radionica na kojoj će studenti zajednički razmatrati studiju slučaja iz Akutnog koronarnog sindroma i zajednički predlagati plan pružanja zdravstvene usluge imajući u vidu najveću dobit za pacijenta zakazana je za ponedeljak, 11. decembar 2017. godine.

 

Fotografije sa održanih radionica:

Početak realizacije nastave iz zajedničkog izbornog predmeta Interprofesionalno obrazovanje – Univerzitet u Kragujevcu

U subotu, 2. decembra 2017. godine održana je prva radionica u okviru zajedničkog izbornog predmeta Interprofesionalno obrazovanje na Fakultetu medicinskih nauka Univerzitetu u Kragujevcu. Grupa studenata koju čine studenti sva četiri studijska programa: medicine, farmacije, stomatologije i sestrinstva razmatrali su studiju slučaja iz Akutnog koronarnog sindroma i zajednički predlagali plan pružanja zdravstvene usluge imajući u vidu najveću dobit za pacijenta. Veoma zainteresovano studenti su međusobno komunicirali, učili jedni od drugih, kao i sa drugima ukazujući na razumevanje i značaj svih zdravstvenih profesija. Moderatori radionice su bili zadovoljni aktivnošću studenata i konstatovali da svi zajedno željno isčekuju preostale dve radionice.

Više fotgrafija sa održanih radionica:

Početak realizacije nastave iz predmeta Interprofesionalno obrazovanje – Univerzitet u Beogradu

Prvi termin teorijske nastave iz premeta „Interprofesionalno obrazovanje“ održan je u subotu 25.11.2017. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.  Nastavi su prisustvovali nastavnici koji će izvoditi ovaj predmet, kao i studenti Medicinskog, Farmaceutskog i Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Početak realizacije astave su pozdravili prodekan za nastavu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Tanja Jovanović i prodekan za nastavu Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Marina Milenković. Uvodne napomene o izvođenju nastave kao i upoznavanje sa sadržajem predmeta prezentovale su prof. dr Ljiljana Tasić i doc. dr Danijela Đukić Ćosić. Kao podrška izvođenju nastave,  na elektronskoj platformi su postavljeni nastavni materijali, lekcije i nastavna literatura .  

Fotografije sa prvog termina teorijske nastave:

Fotografije sa radionica:

 

ReFEEHS pilot projekat “Studentska stručna praksa 2017”

 

Članovi EE (Experiential Education) radne grupe projekta, u saradnji sa rukovodstvom i prodekanom za nastavu Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i uz podršku mentora iz prakse, realizovali su projekat pod nazivom “Studentska stručna praksa 2017”.

Pomenuti pilot projekat realizovan je u sklopu aktivnosti jednog od tri osnovna cilja ReFEEHS projekta – Unapređenje i razvoj nastavnih planova i programa za obrazovanje zdravstvenih radnika, zasnovano na praktičnom iskustvu u realnom radnom okruženju.

Detaljniji izveštaj možete pogledati u prilogu.

 

ReFEEHS istraživanje o nastavničkim kompetencijama

ReFEEHS istraživanje o nastavničkim kompetencijama je sprovedeno sa ciljem (i) da se utvrde trenutni zahtevi na univerzitetima, članovima ReFEEHS konzorcijuma, u pogledu nastavničkih kompetencija pri promociji u nastavnička zvanja, kao i (ii) da se utvrde aktuelne prakse i iskustva, potrebe, stavovi i uverenja nastavnika i saradnika univerziteta u pogledu razvoja I unapređenja nastavničkih kompetencija. Istraživanje je sprovedeno na svim univerzitetima, članovima ReFEEHS konzorcijuma, a podaci su prikupljani tokom perioda maj-jul 2017. Kontakt osobe sa svakog od univerziteta su obezbedile informacije za prvi deo istraživanja. Za drugi deo istraživanja razvijen je upitnik koji je postavljen na elektronsku platform (Google forms), a odgovarajući link je preko kontakt osoba distribuiran ostalim nastavnicima i saradnicima uključenim u ReFEEHS projekat, kao i šire. Ukupan broj ispitanika je 104, (75 sa univerziteta u Srbiji, i 29 sa EU univerziteta). U istraživanju su učestvovali redovni (26%), vanredni profesori (19%) i docenti (55%).

Izveštaj sa rezultatima istraživanja dostupan je ovde

Upitnik za prikupljanje podataka dostupan je ovde

 

Nabavka opreme – Univerzitet u Nišu

U okviru Erasmus+ projekta Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia (ReFEEHS), Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu isporučena je oprema i nova literatura koju će koristiti studenti medicine, farmacije, stomatologije i sestrinstva. Mobile Data Collector® je uređaj koji se koristi za in vivo merenja kapacitativnosti kože kao merom vlažnosti stratum corneum-a. Uređaj omogućava da se pored merenja u simulirajućoj apoteci, dodatno, tokom predavanja demonstrira način i princip rada pri merenju. Analizator teksture Brookfield CT-3 se koristi za procenu teksturnih parametara uzoraka preparata izrađenih tokom praktične nastave studenata farmacije (tvrdoća, konzistentnost, kohezivnost, lepljivost, adhezivnost i razmazivost). Nabavljene turbine i kolenjaci su neophodni za izvođenje praktične nastave na studijama stomatologije.

Računarska oprema olakšava rad u laboratorijama i slušaonicama/učionicama, omogućava studentima svih zdravstvenih profila da koriste literaturu u elektronskom obliku, da pristupe on-line sajtovima od značaja. Nova literatura je neophodna za praktičan rad studenata u simulirajućoj apoteci, jer se iz nje informišu o osobinama lekovitih i pomoćnih supstanci koje koriste u praktičnom radu, metodama njihove identifikacije, postupcima koje mogu da koriste pri izradi farmaceutskih preparata, metodama ispitivanja izrađenih preparata. Omogućava harmonizaciju nivoa znanja naših studenata sa studentima u EU.

 

 

Nabavka opreme – Univerzitet u Novom Sadu

U okviru Erasmus+ projekta Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia (ReFEEHS), Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu je isporučena sledeća oprema:

  • HAL – Advanced Life Support and Emergency Care Stimulator sa pratećom opremom (Wireless control option, Microsoft surface tablet, and bluetooth speaker)
  • Urinary Catheterization Option
  • HAL Adult Airway and CPR Trainer with Heart and Lung Sounds
  • Multipurpose Venous Training Left Arm
  • Intramuscular and Injection Hip
  • Package ALSi “Air”

Navedena oprema će biti upotrebljena za osnivanje Centra za medicinsku edukaciju i simulaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. U Centru se obavlja interprofesionalna dodiplomska edukacija. Ovom edukacijom će biti obuhvaćeni svi studenti medicine, stomatologije, farmacije i zdravstvene nege.  Obuka će se obavljati u mešovitim timovima svih studenata  navedenih studijskih programa. Glavni cilj obuke je unapređenje  kliničkih veština i rasuđivanja u različitim simuliranim situacijama, uvežbavanje rada u timu  i osposobljavanje za rešavanje problema u budućem kliničkom radu.

Vrednost nabavljene opreme je 38.000 evra.

 

 

Nabavka opreme – Univerzitet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu, kao koordinator ReFEEHS projekta, sproveo je centralizovanu proceduru javnih nabavki, što je i bilo planirano u projektnoj dokumentaciji. U okviru projekta na univerzitetima u Srbiji je nabavljena oprema u vrednosti većoj od 200 000 EUR. Oko 2 500 studenata medicinskih nauka će svoje dodiplomsko obrazovanje usavršiti praktičnim vežbama na različitim tipovima uređaja i simulatora. Na Farmaceutskom fakultetu simulirajuća apoteka je opremljena uređajima za izradu magistralnih lekova, kao i video sistemom koji se koristi za prenos slike i tona iz simulirajuće apoteke u učionicu u okviru radionica na kojima studenti razvijaju veštine komunikacije i savetovanje pacijenata. Navedena oprema ima za cilj da obezbedi kvalitetnije obrazovanje budućih zdravstvenih radnika, i bolju pripremu za rad u realnom radnom okruženju.

 

 

Nabavka opreme – Univerzitet u Beogradu – Stomatološki fakultet

U okviru ReFEEHS projekta obezbeđena su sredstva za nabavku posebne vrste anatomskih učila za Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Kupljena učila su poznata pod nazivom  plastinatori i prikazuju celu humanu glavu kao i njen sagitalni presek sa preparisanim i vidljivim najfinijim strukturama. Reč je o preparatima humanog porekla koji su obrađeni posebnom metodom poznatom pod nazivom plastinacija.  Ovo je inovativni postupak očuvanja tkiva i organa, zamenom tkivne tečnosti silikonskom masom. Time se dobijaju preparati koji prikazuju prirodne anatomske strukture, a koji su pri tome netoksični, bez mirisa  i suvi što omogućava lako održavanje i manipulaciju. Ovime je omogućeno da se u nastavi ne koriste preparati fiksirani formaldehidom kao vrlo toksičnom supstancom. Takođe, upotrebljeni silikon je u prirodnoj boji tkiva što doprinosi realnom upoznavanju sa anatomskim strukturama. Postupak  plastinacije je patentiran od strane dr Gintera fon Hagensa, koji danas vodi Institut „Von Hagens“  čija je misija izvođenje i unapređenje ovog postupka. Pomenuti  preparati namenjeni unapređenju nastave na Stomatološkom fakultetu su i nabavljeni  od ovog Instituta. Ovi preparati će biti od velike koristi ne samo na dodiplomskoj nastavi  Anatomije, već i na  poslediplomskoj i specijalističkoj nastavi naročito na hirurškim granama kao što su Maksilofacijalna i Oralna hirurgija. Time je projekat ReFEEHS omogućio Stomatološkom fakultetu da u nastavu iz anatomskih oblasti uvede unapređenja u skladu  sa vrlo visokim standardima koji su postignuti na stomatološkim fakultetima u svetu  uvođenjem plastiniranih preparata *.

* Baker EW, Slott PA, Terracio L, Cunningham EP. An Innovative Method for Teaching Anatomy in the Predoctoral Dental Curriculum; Journal of Dental Education  77, (11),2013

 

Nabavka opreme – Univerzitet u Kragujevcu

1. Aparat za merenje direktne potrošnje kiseonika (marke COSMED Treadmill T170)

Uređaj za merenje direktne potrošnje kiseonika služi za ergospirometrijsko određivanje aerobne sposobnosti pojedinca putem merenja apsolutne i relativne maksimalne potrošnje kiseonika (VO2)max i drugih parametara kao što su: srčana frekvenca, frekvenca disanja, ventilacija disanja, produkcija ugljen dioksida, respiratorni koeficijent, kiseonični puls, EKG i sl. Ovaj aparat će biti od krucijalne važnosti u odvijanju nastave iz novog izbornog predmeta Sportska medicina, prvog takve vrste u našoj zemlji, koji će se naći u nastavnom programu Fakulteta medicinskih nauka iz Kragujevca.

2. Nastavni set opreme iz Fiziologije (marke HK-TA Human Physiology Teaching Kit)

Komplet opreme za izvođenje nastave iz Fiziologije služi za odvijanje praktičnih vežbi iz različitih oblasti Fiziologije (kardiovaskularna, neuromuskularna i respiratorna merenja). Ovaj komplet opreme omogućava savremeno i efikasnije ovladavanje osnovnim fiziološkim merenjima (EKG, puls, arterijski pritisak, auskultacija srčanih tonova, spirometrija, elektromiografija, spinalni refleksi) pomoću modernih tehničkih pomagala i pratećeg računarskog programa (LabScribe3) zahvaljujući kojima je razumevanje i analiza gradiva olakšana.


	

ReFEEHS IPO izveštaj

Na osnovu podataka prikupljenih u okviru ReFEEHS istraživanja stavova nastavnika, saradnika i studenata, IPO radna grupa je pripremila izveštaj koji uključuje pregled aktuelne situacije u pogledu poznavanja i stavova nastavnika, saradnika i studenata prema interprofesionalnom obrazovanju na četiri univerziteta u Srbiji, partnerima ReFEEHS projekta. Izveštaj je dostupan ovde.

 

ReFEEHS istraživanje o interprofesionalnom obrazovanju (IPO)

ReFEEHS istraživanje o interprofesionalnom obrazovanju (IPO) je sprovedeno za nastavnike i saradnike sa ciljem da se detaljnije ispitaju njihovi stavovi u vezi sa ovom metodom obrazovanja. Istraživanje je sprovedeno od 15. oktobra 2016. godine do 15. januara 2017. godine na četiri univerziteta u Republici Srbiji – Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Nišu i Univerzitet u Novom Sadu. Ukupan broj ispitanika je 303 (55,1% nastavnici i saradnici studijskog programa medicine, 23,8% farmacije, 20,8% stomatologije и 0,3% nastavnici i saradnici zdravstvene nege). Dobijeni rezultati daju uvid u stavove nastavnog osoblja o važnosti interprofesionalnog obrazovanja kao osnove za poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite i spremnost za uvođenje IPO u Srbiji. Rezultati istraživanja će biti uključeni u ReFEEHS 3 izveštaj.

ReFEEHS IPO finalni anketni upitnik za nastavnike i saradnike može se naći ovde:

IPO anketni upitnik za nastavnike i saradnike

 

 

ReFEEHS Izveštaj Potreba za promenama

Na osnovu podataka prikupljenih u okviru institucione uporedne analize i ReFEEHS istraživanja stavova studenata, nastavnika i stručnjaka iz prakse, Pripremna radna grupa je pripremila sveobuhvatni izveštaj koji uključuje pregled aktuelne situacije u pogledu obrazovanja studenata zdravstvenih nauka u realnom radnom okruženju, potrebe za uvođenjem interprofesionalnih nastavnih aktivnosti i unapređenja nastavničkih kompetencija nastavnika i saradnika univerziteta i mentora iz prakse, SWOT analizu i preporuke za dalje unapređenje.

ReFEEHS izveštaj je pripremljen u martu 2016. godine i poslužio je kao okvir za program simpozijuma “Aktuelna praksa i izazovi u obrazovanju zdravstvenih radnika” koji je održan na Univerzitetu u Kragujevcu 1-2. aprila 2016. godine. Izveštaj je dostupan ovde.

 

 

 

ReFEEHS istraživanje – Studentska stručna praksa / klinički staž, interprofesionalno obrazovanje i razvoj nastavničkih kompetencija

Tokom februara 2016. godine ReFEEHS Konzorcijum sproveo je opsežno istraživanje stavova studenata, nastavnika i saradnika univerziteta i zdravstvenih radnika u vezi sa studentskom stručnom praksom / kliničkim stažom, interprofesionalnim obrazovanjem i razvojem nastavničkih kompetencija. ReFEEHS radna grupa napravila je upitnik na engleskom jeziku. Istraživanje je sprovedeno na Univerzitetima u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu, uz podršku komora zdravstvenih radnika, profesionalnih udruženja i zdravstvenih ustanova. Ukupan broj ispitanika je bio 1508 (studenti 58%, nastavnici i saradnici univerziteta 27% i zdravstveni radnici 15%). Najveći broj ispitanika u populaciji nastavnika i saradnika univerziteta i zdravstvenih radnika bili su doktori medicine(59% i 60%, respektivno). Najveći broj ispitanika u populaciji studenata činili su studenti farmacije, 43%.

 

Rezultate istraživanja možete pogledati ispod:

ReFEEHS istraživanje – nastavnici i saradnici univerziteta

ReFEEHS istraživanje – studenti

ReFEEHS istraživanje – mentori iz prakse