O projektu

Potrebna znanja u obrazovanju zdravstvenih radnika menjaju se tako da daju odgovore na rastuće zahteve vezane za brz napredak u oblasti biomedicinskih nauka, rastuće zahteve visoko regulisane profesije i rastuće potrebe zdravstvenog sistema. Kao ključne paradigme za promene i unapređenje obrazovanja zdravstvenih radnika prepoznate su: integrisani interdisciplinarni kurikulum zasnovan na jasno definisanim kompetencijama; posvećenost zdravstvenim potrebama društva; primena metoda aktivnog učenja, uključujući kliničku praksu i interprofesionalne nastavne aktivnosti, i kontinuirano unapređenje pedagoških kompetencija nastavnog kadra koji je nosilac inovacija u obrazovanju.
 

Ciljevi ReFEEHS projekta:

1. Unapređenje i razvoj nastavnih planova i programa za obrazovanje zdravstvenih radnika, zasnovano na praktičnom iskustvu u realnom radnom okruženju.

2. Razvoj zajedničkih nastavnih planova i programa za interprofesionalno obrazovanje različitih profila zdravstvenih stručnjaka.

3. Razvoj programa za tercijarno obrazovanje i unapređenje nastavničkih kompetencija nastavnika fakulteta i mentora iz prakse.

Ostvarivanje ciljeva projekta treba da unapredi kompetencije studenata zdravstvenih studija i zdravstvenih radnika, omogući veći stepen saradnje zdravstvenih profesionalaca u okviru zdravstvenog tima, i konačno unapredi zdravstvenu zaštitu pacijenata i omogući postizanje željenih ishoda pacijenata.

Da bi se to postiglo, potrebna je intenzivna saradnja sa EU partnerskim institucijama i učešće svih relevantnih interesnih grupa u Srbiji, kako bi se identifikovale potrebe za promenom, istražili potencijalni novi modeli i pristupi i razvio okvir za obrazovanje zdravstvenih radnika zasnovano na praktičnom iskustvu u realnom radnom okruženju. Promene treba da budu zasnovane na dobro definisanim kompetencijama i načinima njihove procene, inovativnim metodama učenja i proceni znanja, uključujući i informacionu podršku za učenje i komunikaciju između studenata, akademskih radnika i mentora iz prakse; visoke standarde i metode obezbeđenja kvaliteta procesa učenja i razvoja kompetencija nastavnika i mentora iz prakse.

Organizaciona struktura projekta usvojena je na prvom sastanku članova konzorcijuma.